บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนิน ธุรกิจขนส่งน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมันภายในประเทศ เริ่มแรกบริษัทฯ มีเรือจำนวน 5 ลำ ได้แก่ สยามนที สยามมิลา สยามนาวิน สยามวาริช และ สยามวาริน ในปี 2530 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท เพื่อซื้อเรือสยามมงคล (ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขายเรือทั้ง 6 ลำนี้แล้ว) ต่อมาในปี 2531 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท โดยได้ซื้อเรือเรือสยามวีระ ในปี 2532 และเรือสยามภาวาส ในปี 2534 ตามลำดับ จากนั้นมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 105 ล้านบาท และได้ซื้อเรือ สยามลมเพย ในปี 2537 ต่อมาในปี 2540 บริษัทฯ ได้ซื้อเรือสยามชาญชัย และเรือสยามสุภา และในปี 2541 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาทโดยในกลางปี 2543 บริษัทฯได้ซื้อเรือสยามสถาพร และในปี 2544 บริษัทฯได้ซื้อเรือสยามศรีวัฒนาและสยามระพีพรรณ โดยเรือทั้ง 8 ลำดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี

ในปี 2545 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 2 บริษัท คือ บริษัท สยามธนันยาเดินเรือ จำกัด และบริษัทสยามภาวิณีเดินเรือ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ 20 ล้านบาท และได้ซื้อเรือสยามธนันยา และสยามภาวิณี โดยตั้งชื่อเรือตามชื่อของบริษัทดังกล่าว ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ขายเรือสยามภาวาส และได้ซื้อเรือลำใหม่ในนามของบริษัท สยามภาวิณีเดินเรือ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจำนวน 40 ล้านบาท โดยให้ชื่อเรือลำใหม่ว่า สยามภาวาส ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท สยามธนันยาเดินเรือ จำกัด ที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจำนวน 40 ล้านบาท เพื่อซื้อเรือสยามสุชาดา ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 130 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ขายเรือสยามศรีวัฒนา ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ขายเรือสยามสุภา และเรือสยามภาวาส ต่อมาในปี 2551บริษัทฯ ได้ขายเรือ สยามภาวิณี สยามสุชาดา สยามชาญชัย และสยามวีระ อีกทั้งยังได้ขายหุ้นของบริษัทสยามภาวิณีเดินเรือ จำกัด ให้กับบริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) ด้วย

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ขายเรือสยามลมเพย และได้ซื้อเรือเอสเอ็ม 19 และ เอสเอ็ม 20 รวมมีเรือทั้งหมด 5 ลำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 130 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 13 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 130 ล้านบาท มีพนักงานรวมทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท จำนวน 100 คน และเรือทั้ง 5 ลำมีรายละเอียด ดังนี้

VESSEL BUILT CLASS DWT (MT) DRAFT (M) TANK CAPACITY
SIAM RAPEEPARN 1989 TG 1,902.00 4.720 1,795.646
SIAM THANANYA 1986 TG 2,490.00 5.100 2,999.000
SM 19 1988 TG 1,899.00 4.810 2,199.000
SM 20 1989 ABS 4,635.00 5.440 4,553.215
SM 21 1991 KR 2,489.00 5.389 2,119.877